Партньорство с университети

Партньорство с университети

Факултет „Автоматика“ в партньорство с КОСТАЛ открива нова магистърска специалност „ Вградени системи за управление“, която интегрира знания в областта на електрониката, програмирането и комуникациите – от основните принципи до най-авангардните съвременни приложения. Основните аспекти на програмата са обучение по проектиране и програмиране на Embedded Systems с практически занятия в индустриалната среда.

Програмата е реализирана с участието на български и чуждестранни преподаватели, гост-лектори от водещи международни компании, и преподаватели ценни умения за успешна реализация в този бързо-растящ сектор на индустрията.

АКТУАЛНА ЛИ Е СПЕЦИАЛНОСТТА?

Разбира се. Няма съмнение.

Вградените системи за управление присъстват навсякъде в съвременния свят – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите, във всички модерни транспортни средства и в индустриалната среда.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ?

Защото бизнесът и индустрията имат нужда от теб

Ще получиш високо качество на обучение и добра реализация след това. Ще получиш знания за компютърната техника и програмирането, ще се научиш да анализираш и проектираш вградени системи за управление на различни процеси, както в индустрията,така и в други сфери -финансова, хуманитарна.

 

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?

Пазарът за вградени системи на управление е огромен и търсенето на индустрията за експерти в тази област непрекъснато се увеличава. Завършилите специалността „ВСУ“ ще придобият конкурентни умения, които ще могат да реализират, както в България, така и в чужбина.

Ще имаш отлична основа за изграждане на професионална кариера като инженер, ръководител на проект, програмист или изследовател в автомобилната индустрия, в областта

на роботиката, телекомуникациите, управлението на индустриални процеси, потребителската електроника.

 

КАКВО ЩЕ НАУЧА?

Магистрите по ВСУ ще усвоят специализиращи знания в областта на:

  • Операционни системи за работа в реално време
  • Диагностика и управление при неизправности
  • Обмен на данни във вградените системи
  • Проектиране и реализация на вградени системи за управление
  • Контрол, верификация и валидация на софтуерни продукти
  • Методология при разработка на софтуер
  • Софтуерни архитектури

 

Магистрите по ВСУ ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизираното управление, които да бъдат имплементирани във вградените системи за управление.

Магистрите по ВСУ ще имат възможност за пред дипломна практика и специализация в областта на вградените системи в реална индустриална среда.

Форма на обучение: редовно и задочно (платени)

Срок на обучение: 1,5 години

Обучението се провежда на: български или английски език

Завършване: Дипломен проект при всички форми

 

Прием:

За всички със завършена ОКС „бакалавър“ в област:

  1. Технически науки и област
  2. Природни науки, математика и информатика, професионални направления

4.5 Математика

4.6 Информатика и компютърни науки

Контакти 

Технически университет – София

http://www.tu-sofia.bg/

1000 София, бул. „Кл. Охридски“ 8

 

Декан

доц. д-р Нина Николова

тел.: +359 2 965 34 17, каб. 2350

e-mail: ninan@tu-sofia.bg

 

Деканска канцелария

маг.инж. Мая Стойчева

тел.: +359 2 965 24 06, каб. 2340

e-mail: maiast@tu-sofia.bg

 

Студентска канцелария

маг. инж. Соня Асенова

маг. Камелия Манова

тел.: +359 2 965 26 12, каб. 2325

е-mail: fa-umo@tu-sofia.bg